سومین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

سومین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شنبه ۲۸ اردیبهشت، سالن کهربا ارائه از ساعت ۱۲ الی ۱۳ و نمایشگاه ساعت ۱۱ الی ۱۵

شرکت سامانه های نوآوری ارتباطات سینا

کمیته ارتباط با صنعت