سمینارهای گروه کنترل  دانشکده مهندسی برق

سمینارهای گروه کنترل  دانشکده مهندسی برق

📍لینک ثبت‌نام:
https://pedu.sharif.edu/
برای اطلاع از محل برگزاری  و محتوای هر دوره با شما زیر تماس بگیرید.
📞66164345
sharif_prm@