شهادت هنر مردان خداست

گاهی شب رحلت                   چون روز میلاد است
وقتی که راحل با                   خورشید همزاد است

بی تردید عمق کینه ددمنشانه که تحمل دانشمندان کشور را ندارد،عزم ملت ایران را در ادامه راه شهید والامقام دکتر محسن فخری زاده مصمم‌تر خواهد کرد.
ما شیشه عطریم بگویید به سنگ