قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۳۹۴ در امتحان جامع شرکت می کنند

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۳۹۴ در امتحان جامع شرکت می کنند

مهلت تحویل فرم های اطلاعیه پیوست به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر روز ۱۰ اسفند اس
اطلاعیه