قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در کارآموزی تابستان ۹۶

تعدادی از فرم های معرفی نامه به مراکز صنعتی آماده است لطفاً جهت دریافت فرم به دفتر آموزش دانشکده برق مراجعه نمائید

معاونت آموزشی دانشکده برق