(جدید) قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

درس نقشه کشی صنعتی برق ( مرکز گرافیک) در تابستان ۹۷ برگزار نخواهد شد.

همچنین در تابستان ۹۷ فقط تعداد محدودی از آزمایشگاه ها در دانشکده مهندسی برق ارائه می شود.

                                                       آموزش دانشکده مهندسی برق

                                                                          ۹۶/۱۰/۱۹