قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

آن دسته از دانشجویان دکتری که از تاریخ شروع به تحصیل ایشان بیش از سه سال و از تاریخ صدور مدرک زبان ایشان بیش از دو سال نگذشته باشد و نیز پیشنهاد پژوهشی خود را به تصویب رسانده و یا در شرف دفاع از آن باشند(درنیمسال جاری درپیشنهاد پژوهشی ثبت نام کرده باشند)، واجد شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی وزارت عتف برای سال ۱۳۹۵ هستند

این عزیزان در اسرع وقت؛ حداکثر تا تاریخ ۱۶ اسفند ماه جاری، فرصت دارند تا فرم استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی را که در وب سایت دانشکده؛ بخش فرم های آموزشی مقطع دکتری، قابل دسترسی است تسلیم دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند. آن دسته از دانشجویانی که در این مقطع زمانی کوتاه قادر به تکمیل بند پ فرم صدرالاشاره نیستند می توانند فرم ناقص را به انضمام درخواست کتبی مبنی بر تقاضای استفاده ازکمک هزینه مورد اشاره تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند