مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی برق(رسانا) برگزار میکند.

مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی برق(رسانا) برگزار میکند.

کمپ کارآفرینی
از شنبه ۲۳ آذر تا سه شنبه ۲۶ آذر – همکف دانشکده برق

رویداد مسیر آینده من
سخنرانان: ▪دکتر محمدرضاپاکروان: دانشیار دانشکده برق و مدیرعامل شرکت پرتو تماس نوین (پرمان)
▪دکتر هاشم اورعی: استاد دانشکده برق و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران
▪دکتر عطاردی: دانشیار دانشکده برق و بنیانگذار موسسه پژوهشی سیستم های مدار مجتمع امین
یکشنبه ۲۴ آذر -ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰- سالن کهربا دانشکده برق
ثبت نام در:  https://b2n.ir/Firstup_masir

رویداد روند
سخنران: ▪دکتر محمدمهدی نایبی: استاد دانشکده برق و بنیان‌گذار شرکت‌های رستافن و فناموج

دوشنبه ۲۵ آذر- ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰- سالن کهربا دانشکده برق
ثبت نام در: https://b2n.ir/Firstup_ravand

🛑شرکت در این رویدادها رایگان است و ورود برای عموم آزاد است🛑
karafarinisharif@