معرفی معاونت دانشجویی

مهمترین وظیفه معاونت دانشجویی همراهی با دانشجویان در کارهای فوق برنامه و نظارت بر این برنامه‌هاست. معاونت دانشجویی محلی است که دانشجویان می توانند به آنجا مراجعه کنند و مسائل و مشکلات دوران دانشجویی خود را مطرح کنند، مسائل و مشکلات درسی و اجتماعی و خوابگاه و حتی عاطفی. به جز اساتیدی که با این معاونت همکاری می کنند و آماده مشاوره دادن به دانشجویان هستند، این معاونت سعی می کند از مشاورانی در دانشگاه و بیرون دانشگاه هم برای کمک به دانشجویان استفاده کند.

تسهیلات دانشجویی
مشاوره های دانشجویی