نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شنبه ۲۰ مهر، سالن کهربا ارائه از ساعت ۱۲ الی ۱۳ و نمایشگاه ساعت ۱۰الی ۱۴(این نمایشگاه تا روز دوشنبه ادامه خواهد یاقت)

با حضور مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده