نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شنبه ۲ آذر، طبقه همکف و اول دانشکده

از ساعت ۱۰ الی ۱۴

شرکت موننکو ایران

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده