نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

شرکت جهان الکترونیک – شنبه ۳۰ آذر لغایت ۳ دی

طبقه همکف ساختمان قدیم ساعغت ۱۰-۱۵

کمیته ارتباط با صنعت دانشکده