نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

برگزاری نمایشگاه و غرفه مکو  در تاریخ ششم  تا دوازدهم مهر ماه ۹۸

شرکت مهندسی ساخت مهندسی برق و کنترل مپنا (مکو)

کمیته ارتباط با صنعت