نمایشگاه دستاوردهای صنعت مخابرات

نمایشگاه دستاوردهای صنعت مخابرات

۲۸ آذر تا ۵ دی ماه- ورودی سالن کهربا
فرصت مناسبی برای آگاهی از زمینه های کاری در حوزه الکترونیک و مخابرات
با حضور نماینده سندیکای مخابرات برای پاسخگویی به سوالات شما –

از ساعت ۱۱ تا ۱۴

http://ee.sharif.edu/~web/wp-content/uploads/2018/12/پوستر-سندیکا-آذر-۹۸٫pdf