وبینار: اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه های ضعیف

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران و قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.
Webinar:
Grid Integration of Renewable Energy Resources into Weak Grids
By: Dr. Behrooz Bahrani
             Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University
سه شنبه – مورخ :۲۳/۹/۱۴۰۰     ساعت: ۱۶:۰۰ الی  ۱۷:۳۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مراجعه نمایید