وبینار علمی

وبینار علمی

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

روشهای پیشرفته برای حلقه قفل فاز (PLL) برای کاربرد در سیستمهای قدرت جدید
ارائه دهنده : دکتر هوشنگ کریمی دانشیار دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا

سه شنبه- مورخ :۹۹/۱۲/۱۹ ساعت: ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر مراجعه کنید