وبینار قطب علمی قدرت -دکتر سعید پیغامی

وبینار قطب علمی قدرت -دکتر سعید پیغامی

روز سه شنبه- مورخ :۹۹/۹/۲۵ ساعت۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

شرکت در این وبینار رایگان می باشد.

“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”

آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1