وبینار

وبینار

ارائه دکتر مهدی اصفهانی، محقق پسا دکتری
با موضوع : مروری بر حملات ریز معماری پردازنده ها مبتنی بر روشهای نرم افزاری
شنبه۲۰ آذر ساعت ۱۷

https://vc.sharif.edu/ch/ee- webinar2