وبینار

وبینار

ارائه دکتر صادق صادقی، محقق پسا دکتری
با موضوع : نقش بهینه سازی در تحلیل رمزهای متقارن
دوشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷

https://vc.sharif.edu/ch/ee- webinar2