وبینار

وبینار

سخنرانی مهندس معظمی پیرو
مدیر فناوری شبکههای مخابراتی، استراتژی و معماری
با موضوع : بررسی اکوسیستم ۵G/IOT و فرصت های کارآفرینی در
آن -نمونه موردی بوت کمپ تیم سازی استارتاپی