وبینار

وبینار

ارائه دکتر حمید امیری آرا، محقق پسا دکتری

با موضوع : راهی به سوی شبکه های مخابراتی بی سیم نسل ۶
سطوح بازتابنده هوشمند و یادگیری
یکشنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۷

https://vc.sharif.edu/ch/ee- webinar2