کارگاه آموزشی آنلاین قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت در زمینه کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های هوشمند

کارگاه آموزشی آنلاین قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت در زمینه کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های هوشمند

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند.

کارگاه آموزشی کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های هوشمند

ارائه دهنده : دکتر مهدی رحمانی اندبیلی استادیار دانشگاه ایالتی نیویورک

سه شنبه- مورخ :۹۹/۱۱/۲۸ ساعت۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

آدرس لینک وبینار :

https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1

“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”

برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه پیوست مراجعه نمائید.

این کارگاه با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فنآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.