چهارمین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

چهارمین سلسله جلسات و نمایشگاه حضور صنعت در دانشکده برق

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، سالن کهربا ارائه از ساعت ۱۲ الی ۱۳ و نمایشگاه ساعت ۱۰الی ۱۵

شرکت کیاتل

کمیته ارتباط با صنعت