کارگاه آموزشی : مبانی، ساختارها و زیرساختهای خودروی برقی

کارگاه آموزشی : مبانی، ساختارها و زیرساختهای خودروی برقی

انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می نمایند
کارگاه آموزشی : مبانی، ساختارها و زیرساختهای خودروی برقی
ارائه کننده: دکتر علیرضا خوش سعادت عضو هیأت علمی دانشگاه آیت ا… بروجردی
و مشاور در مرکز خودروی برقی و زیر ساختهای شرکت مکو (وابسته به گروه مپنا)
پنجشنبه- مورخ :۲۴/۰۴/۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آدرس لینک وبینار: https://vc.sharif.edu/ch/ee-webinar1
“ورود بعنوان مهمان و با وارد کردن نام و نام خانوادگی”
برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست مراجعه نمایید