کسب عنوان پایان‌نامه برتر IEEE ایران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد توسط دانشجویان دانشکده برق

کسب عنوان پایان‌نامه برتر IEEE ایران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد توسط دانشجویان دانشکده برق

کسب عنوان پایان‌نامه برتر IEEE ایران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد توسط دانشجویان دانشکده برق مایه افتخار است. آقای محمد‌وحید جمالی (به راهنمایی آقای دکتر صالحی) موفق به دریافت عنوان پایان‌نامه برتر کارشناسی‌ارشد و خانم صبا کریمانی و آقایان یاسر مفتح و علی‌ نیکخواه مشترکا موفق به دریافت عنوان پایان‌نامه برتر کارشناسی شده‌اند. شایان ذکر است که رساله آقای حسین فرزین (به راهنمایی آقای دکتر فتوحی) در زمره سه‌ رساله برتر IEEE در مقطع دکتری جای گرفته است.