کنفرانس شبکه‌ های هوشمند انرژی ایران

کنفرانس شبکه‌ های هوشمند انرژی ایران

کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی، توسط قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت دانشکده مهندسی برق و انجمن علمی شبکه های هوشمند انرژی ایران ۲۷ و ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.