جمعی از اساتید دانشگاه-خرداد ماه ۹۵

مراسم درگذشت دکتر برکشلی

مسابقات والیبال داخل سالن در حضور پروفسور رضا ریئس دانشگاه سال ۱۳۴۷

جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده

کارگاه برق دانشگاه سال ۱۳۴۷

آزمایشگاه ماشین سال ۱۳۵۷

اهواز اسفند ۱۳۷۹

بویین زهرا تابستان ۱۳۷۶

دورنمای کندوان در تبریز

نقش رستم اردوی سال ۱۳۷۶

تخت جمشید سال ۱۳۷۶

اخرین اردوی ورودی ۱۳۷۴ بهار ۷۸ شهرستانک

جلو درب ورودی ارک زند ۱۳۷۶