جمعی از اساتید دانشگاه-خرداد ماه ۹۵

مراسم درگذشت دکتر برکشلی

اتاق شورای دانشکدهٔ برق درسال ۱۳۸۰

مراسم تودیع آقای دکترعباسپور درسال ۱۳۷۱

کارگاه برق دانشگاه سال ۱۳۴۷

آزمایشگاه ماشین سال ۱۳۵۷

اهواز اسفند ۱۳۷۹

بویین زهرا تابستان ۱۳۷۶

دورنمای کندوان در تبریز

نقش رستم اردوی سال ۱۳۷۶

تخت جمشید سال ۱۳۷۶

اخرین اردوی ورودی ۱۳۷۴ بهار ۷۸ شهرستانک

جلو درب ورودی ارک زند ۱۳۷۶