بازدید دانشجویان دانشکده از مرکز رشد فناورى هاى پیشرفته

بازدید دانشجویان دانشکده از مرکز رشد فناورى هاى پیشرفته

روز چهارشنبه ١٣ آذرماه مرکز رشد شریف میزبان ٧ گروه از دانشجویان سال یک دانشکده مهندسی برق شریف به همراه جمعى از استادان دانشگاه بود. در این بازدید دانشجویان با فضاى مرکز رشد و شرکت هاى مستقر در آن آشنا شدند و نمایندگان ٧شرکت این مرکز، ویرا پردازش سخن (واکاویک)، رهنما فناوران شریف (سلام سینما)، زیستاژن آفرین، آرسین تابش نگاران فناور، آزمایشگاه بیت بان، بهداد تدبیر مبین آریا (موبیکار) و امیدآفرینان مهندسى اینده، به توضیح حوزه فعالیت خود برای دانشجویان پرداختند. در این بازدید به پرسش هاى دانشجویان در زمینه اکوسیستم استارتاپى و چگونگى تبدیل یک ایده به محصول پاسخ داده شد.

منبع: roshdsharif@