انتشار کتاب

انتشار کتاب

تالیف کتاب” برنامه ریزی سیستم های قدرت” با مولفین : آقای دکتر مهدی احسان، خانم دکتر زینب غفرانی جهرمی و آقای مهندس حسین صابر  در موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، چاپ اول: ۱۴۰۰ و همکاری قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت انجام گردید. این موفقیت را به ایشان و تمامی همکاران دانشکده صمیمانه تبریک گفته و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال آرزومندیم.