ویژه برنامه ی دانشکده برق به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه

ویژه برنامه ی دانشکده برق به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه به شرح زیر است

شروع

خرداد ۳, ۱۳۹۵

پایان

خرداد ۴, ۱۳۹۵

برنامه زمانی هر روز

توضیحات بیشتر

وبسایت

http://50.sharif.ir