دکتر احسان، مهدی

  دکتر احسان، مهدی

  ماشین های الکتریکی و سیستم های قدرت
  طبقه سوم - 412 بال غربی
  982166164324+
  ehsan@sharif.edu   Home Page