دکتر بابازاده، مریم

  دکتر بابازاده، مریم

  کنترل تنک - کنترل مقاوم - الگوریتم های بهینه سازی
  طبقه ی هفتم - 716 بال شرقی
  982166164362
  babazadeh@sharif.ir   Home Page