دکتر جاهد، مهران

  دکتر جاهد، مهران

  مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده، بینایی ماشین، کاربردهوش مصنوعی در پزشکی وسیستم های اوتراسوندوام آر آی .
  طبقه ششم -621 بال شرقی
  982166165937
  jahed@sharif.edu   Home Page