دکتر حائری، محمد

  دکتر حائری، محمد

  کنترل پیش بین، کنترل و مدل سازی سیستم های کسری و شناسایی سیستم ها.
  طبقه چهارم -418 بال شرقی
  982166165964
  haeri@sharif.ir   Home Page