دکتر حسین خلج، بابک

  دکتر حسین خلج، بابک

  شبکه های مخابراتی و زیستی ، ژنومیک محاسباتی
  طبقه چهارم -413 بال شرقی
  982166165958
  khalaj@sharif.edu   Home Page