دکتر رضایی زاده، امین

  دکتر رضایی زاده، امین

  کنترل پیشرفته و اتوماسیون ،کنترل بر مبنای بهینه سازی
  طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی
  982166164345
  aminre@sharif.ir   Home Page