دکتر ساداتی، ناصر

  دکتر ساداتی، ناصر

  سيستمهاي هوشمند و محاسبات نَرم، سيستم‌هاي کنترل ابعاد وسيع، رباتيک، ادغام اطلاعات و رديابي یادگیری ماشین ، کنترل مقاوم و چند مدله و کاربرد کنترل درمهندسی پزشکی و سیستمهای قدرت
  طبقه اول - آزمایشگاه سیستمهای هوشمند بال غربی
  982166164365+
  sadati@sharif.edu   Home Page