دکتر ساداتی، ناصر

  دکتر ساداتی، ناصر

  کنترل سیستمهای ابعاد وسیع، کنترل هوشمند و یادگیری ماشین، کنترل ربات و رباتهای دوپا، کاربرد نظریه کنترل در سیستمهای قدرت، توربینهای بادی فراساحلی، کنترل میکروگرید، کنترل مقاوم و سیستمهای چند مدله، سیستمهای چند عامله، کاربرد کنترل در سیستمهای مهندسی پزشکی.
  طبقه اول - آزمایشگاه سیستمهای هوشمند بال غربی
  982166164365
  sadati@sharif.edu   Home Page