دکتر سروری، رضا

  دکتر سروری، رضا

  ادوات نیمه هادی و اتصالات الکترونیکی ، کاربردهای نانو تکنولوژی درVLSI
  طبقه اول -210 بال غربی
  982166164334
  sarvari@sharif.edu   Home Page