دکتر شعبانی، مهدی

  دکتر شعبانی، مهدی

  معماري در سطح VLSI، مدارهاي مجتمع ديجيتال ، پیاده سازی موثر برروی FPGA
  طبقه هفتم - 707 بال شرقی
  982166164366
  mahdi@sharif.edu   Home Page