دکتر شیشه گر، امیراحمد

  دکتر شیشه گر، امیراحمد

  مایکروویو و نوری انتشار امواج رادیویی و نوری ، الکترو مغناطیس زیستی ، الکترو مغناطیس محاسباتی و تحلیلی
  طبقه دوم -310 بال غربی
  982166164371
  shishegar@sharif.edu   Home Page