دکتر صفدریان، امیر

  دکتر صفدریان، امیر

  بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، شبکه هوشمند ، پاسخگویی بار
  طبقه اول -214 بال غربی
  982166164381
  safdarian@sharif.edu   Home Page