دکتر عباس پور، علی

  دکتر عباس پور، علی

  تکنولوژی نیروگاه های هسته ای ، منابع انرژی تجدید پذیر ،تولیدات پراکنده
  طبقه دوم -313 بال غربی
  982166164348
  abbaspour@sharif.edu   Home Page