دکتر عطاردی، سيدمجتبی

  دکتر عطاردی، سیدمجتبی

  طراحی مدار های مجتمع آنالوگ و مختلط ومدارهای فرکانس بالا
  طبقه اول -208 بال غربی
  982166164336
  atarodi@sharif.edu   Home Page