دکتر فتوت احمدی، علی

  دکتر فتوت احمدی، علی

  سيستم‌هاي مخابراتي و سيار، طراحی مدارهاي مجتمع مخابراتي RF-IC
  طبقه ششم -602 بال شرقی
  982166165919
  afotowat@sharif.edu   Home Page