دکتر فتوحی فیروزآباد،محمود

  دکتر فتوحی فیروزآباد،محمود

  قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت
  طبقه ششم -604 بال شرقی
  982166165921+
  fotuhi@sharif.edu   Home Page