دکتر فخارزاده، محمد

  دکتر فخارزاده، محمد

  مدارهای مجتمع موج میلی متری، سیستم های آرایه فازی، پردازش آرایه ای، آنتن ومخابرات سیار
  طبقه هفتم 711 بال شرقی
  982166164390
  fakharzadeh@sharif.edu   Home Page