دکتر فرزانه، فروهر

  دکتر فرزانه، فروهر

  مخابرات مايکروويو، مدارهاي فعال و غيرخطي مايکروويو، انتشار امواج
  طبقه سوم -410 بال غربی
  982166164331
  farzaneh@sharif.edu   Home Page