دکتر فرهادی، علی رضا

  دکتر فرهادی، علی رضا

  طراحی، بهینه سازی و کنترل سیستمهای دیجیتال پیچیده
  طبقه ششم -623 بال شرقی
  982166165939
  afarhadi@sharif.edu   Home Page