دکتر مختاری، حسین

  دکتر مختاری، حسین

  قدرت - کیفیت توان، الکترونیک قدرت، کاربردهای الکترونیک قدرت در سیستم های توزیع شده
  طبقه چهارم - 416 بال شرقی
  982166165962
  mokhtari@sharif.edu   Home Page