دکتر نصیری قیداری، زهرا

  دکتر نصیری قیداری، زهرا

  طراحی، تحلیل و نمونه سازی ماشینهای الکتریکی و حسگرهای الکترو مغناطیسی
  طبقه هفتم-712 بال شرقی
  982166164389
  znasiri@sharif.edu   Home Page